ONLINE DERSLER

Kişisel Verilerinin Korunması

KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI VE İŞLENMESİ POLİTİKASI

İÇİNDEKİLER

1.Giriş…………………………………………………………………………………………1

2. Amaç………………………………………………………………………………………..1

3. Kapsam……………………………………………………………………………………...1

4. Veri Sorumlusunun Kişisel Veri İşleme Amacı………………………………………….....1

5. Kişisel Veri İşlemenin İlkeleri……………………………………………………………...2

6. Kişisel Veri İşlemenin Şartları………………………………………………………………3

7. Kişisel Verilerin Güvenliğinin Sağlanması…………………………………………………4

8. Veri Sahibinin Hakları ve Başvuru Süreci…………………………………………………5

9. Verilerin Saklama Süreleri ve İmha Yöntemi………………………………………………6

10. Veri İşleyen Kişi Grubu ve Veri Kategorisi……………..………………………………...7

11. Kişisel Verilerin Aktarılması………………………………………………………………7

12. Bina ve Tesislerde Kamera İzleme Faaliyetleri……………………………………………8

13. Yürürlük…………………………………………………………………………………....8

1. Giriş

T.C. Anayasası’nın 20’nci maddesine göre, herkes, kendisiyle ilgili kişisel verilerin korunmasını isteme hakkına sahiptir. Bir Anayasal hak olan kişisel verilerin korunması konusunda,

Veri Sorumlusu sıfatıyla TURASAN EĞİTİM HİZMETLERİ YAYINCILIK UZAKTAN EĞİTİM ÖĞRETİM SANAYİ TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ tarafından (ÖZEL ANGORA DİL YABANCI DİL KURSU olarak anılacaktır)  oluşturulan işbu kişisel verilerin korunması politikası ile; şirket çalışanları, çalışan adayları, stajyerler, tedarikçiler, tedarikçi çalışanları, (kursiyer-öğrenciler), öğrenci velileri/vasileri, müşteriler, üçüncü kişiler, ziyaretçiler ve ÖZEL ANGORA DİL  ile ticari ve hukuki ilişki içinde bulunan tüm gerçek kişilerin işlenen kişisel verilerinin güvenli bir şekilde korunması süreci yönetilecektir. 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu ve ikincil mevzuat gereğince işlenen kişisel verilerin korunması için ÖZEL ANGORA DİL  tarafından gerekli her türlü idari ve teknik tedbirler alınmıştır.

2. Amaç

ÖZEL ANGORA DİL ‘in bu Politikayı uygulamadaki temel amacı, hukuka uygun bir biçimde yürütülen kişisel veri işleme ve verilerin korunması faaliyeti kapsamında alınan idari ve teknik tedbirler ile başta ÖZEL ANGORA DİL  çalışanları ve eğitim hizmeti sunduğu öğrenciler olmak üzere hukuki ve ticari ilişki içerisinde bulunduğu yukarıda sayılan gerçek kişilerin otomatik olan ya da herhangi bir veri kayıt sisteminin parçası olmak kaydıyla otomatik olmayan yollarla işlenen kişisel verilerinin güvenliğini sağlamaktır.

3. Kapsam

Bu politika; ÖZEL ANGORA DİL ’da, başta çalışanlar olmak üzere, tedarikçiler, tedarikçi çalışanları, iş başvurusu sahipleri, stajyerler, üçüncü kişiler, müşteriler, kursiyerler (öğrenciler), öğrenci verileri/vasileri, ziyaretçiler ve ÖZEL ANGORA DİL ile hukuki ve ticari ilişki içinde olan ilgili tüm gerçek kişilerin, otomatik olan ya da herhangi bir veri kayıt sisteminin parçası olmak kaydıyla otomatik olmayan yollarla işlenen tüm kişisel verilerine ilişkindir.

4. Veri Sorumlusunun Kişisel Veri İşleme Amacı

Bu kapsamda ÖZEL ANGORA DİL ‘in kişisel verileri aşağıdaki amaçlarla işlemektedir:

• Kurumsal sürdürülebilirlik faaliyetlerinin yürütülmesi,

• Tedarikçilerle olan ilişkilerin yönetimi,

• Personel temin süreçlerinin yürütülmesi,

• İç denetim ve hukuk işlemlerinin yürütülmesi,

• Kurumsal yönetim ve iletişim faaliyetlerinin yürütülmesi,

• Talep ve şikâyet yönetimi,

• Yetkili kişi ya da kuruluşlara mevzuattan kaynaklı bilgi verilmesi,

• Öğrenci (kursiyer) kayıtlarının oluşturulması ve takibi,

Yukarıda bahsi geçen amaçlarla gerçekleştirilen işleme faaliyetinin, 6698 sayılı Kanun kapsamında öngörülen şartlardan herhangi birini karşılamaması halinde, ilgili işleme sürecine ilişkin ÖZEL ANGORA DİL tarafından veri sahiplerinden açık rıza alınır.

5. Kişisel Veri İşlemenin İlkeleri

ÖZEL ANGORA DİL, bu Politika kapsamında kişisel verilerin işlenmesinde benimsenen ve aşağıda sıralanan temel ilkeler kapsamında çalışmalar yapılmaktadır:

• Kişisel verileri hukuka ve dürüstlük kurallarına uygun işleme,

• Kişisel verileri doğru ve gerektiğinde güncel tutma,

• Kişisel verileri belirli, açık ve meşru amaçlar için işleme,

• Kişisel verileri işlendikleri amaçla bağlantılı, sınırlı ve ölçülü işleme,

• Kişisel verileri ilgili mevzuatta öngörülen veya işlendikleri amaç için gerekli olan süre kadar muhafaza etme,

• Kişisel veri sahiplerini aydınlatma ve bilgilendirme,

• Kişisel veri sahiplerinin haklarını kullanması için gerekli sistemi kurma,

• Kişisel verilerin muhafazasında gerekli tedbirleri alma,

• Kişisel verilerin işleme amacının gereklilikleri doğrultusunda üçüncü kişilere aktarılmasında, ilgili mevzuata ve Kişisel Verileri Koruma Kurulu düzenlemelerine uygun davranma,

• Özel nitelikli kişisel verilerin işlenmesine ve korunmasına gerekli hassasiyeti gösterme.

6. Kişisel Veri İşlemenin Şartları

ÖZEL ANGORA DİL, bu Politika kapsamında aşağıda sıralanan şartlarda kişisel veri işlemektedir:

• Kişisel verilerin işlenmesinin kanunlarda açıkça öngörülmesi halinde,

• Kişisel verilerin işlenmesi bir sözleşmenin kurulması veya ifasıyla doğrudan doğruya ilgili

ve gerekli olması halinde,

• ÖZEL ANGORA DİL ‘in hukuki yükümlülüğünü yerine getirebilmesi için zorunlu olması halinde,

• Kişisel verilerin veri sahibi tarafından alenileştirilmiş olması halinde,

• Kişisel verilerin işlenmesinin veri sahibi veya üçüncü kişilerin haklarının tesisi, kullanılması veya korunmasının zorunluluk arz etmesi halinde,

• Veri sahibinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla ÖZEL ANGORA DİL ‘in meşru menfaatleri için kişisel veri işleme faaliyetinde bulunulmasının zorunluluk arz etmesi halinde,

• Kişisel veri işleme faaliyetinde bulunulması, kişisel veri sahibinin ya da bir başkasının hayatı veya beden bütünlüğünün korunması için zorunlu olması ve bu durumdaki kişisel veri sahibinin fiili veya hukuki geçersizlik nedeniyle rızasını açıklayamayacak durumda bulunması halinde, kişisel veriler işlenmektedir.

7. Kişisel Verilerin Güvenliğinin Sağlanması

ÖZEL ANGORA DİL, kişisel verilerin hukuka uygun işlenmesini sağlamak için, mevcut teknolojik imkânlar ve uygulamalara göre gerekli olan her türlü teknik ve idari tedbirleri almaktadır. Bu kapsamda;

• ÖZEL ANGORA DİL tarafından görevlendirilen bilişim uzmanları tarafından kişisel verilerin hukuka uygun işlenmesini sağlamak için ÖZEL ANGORA DİL bünyesinde gerçekleştirilen kişisel veri işleme faaliyetleri kapsamında kurulan sistem, Bilgi İşlem Hizmeti satın alınan şirket tarafından denetlenmekte ve alınan teknik önlemler periyodik olarak iç denetim mekanizması gereği ÖZEL ANGORA DİL  üst yönetimine raporlanmaktadır.

• Çalışanlar, kişisel verilerin korunması hukuku ve kişisel verilerin hukuka uygun olarak işlenmesi konusunda bilgi ve farkındalık düzeyleri artırılmakta ve eğitilmektedir.

• ÖZEL ANGORA DİL bünyesinde faaliyet gösteren tüm birimlerce gerçekleştirilen iş süreçleri analiz edilerek, kişisel veriler tanımlanmış, veri işleyenler tespit edilmiş, görev tanımları yapılmış, her biri ile veri işleyen sözleşmesi imzalanmıştır.

• ÖZEL ANGORA DİL ‘in tüm birimlerinin yürütmekte olduğu kişisel veri işleme faaliyetleri; 6698 sayılı Kanun’un aradığı kişisel veri işleme şartlarına uygun bir biçimde belirlenmiştir.

• ÖZEL ANGORA DİL ile çalışanları, stajyerleri, çalışan adayları, kursiyerleri-öğrencileri, öğrenci velileri/vasileri, tedarikçileri ve müşterileri arasındaki hukuki ilişkiyi ortaya koyan dokümanlara yasaya aykırı olarak kişisel verileri işlememe, ifşa etmeme, kullanmama ve paylaşmama yükümlülüğü getiren kayıtlar konulmakta ve bu konuda çalışanlar ve diğer kişilerin farkındalığı artırılmakta ve denetimleri gerçekleştirilmektedir.

• ÖZEL ANGORA DİL, teknolojideki gelişmelere uygun teknik önlemler alınmakta, alınan önlemler periyodik olarak güncellenmekte ve yenilenmektedir.

• Kişisel Verilere erişim yetkileri sınırlandırılmakta, yetki matrisleri oluşturularak, yetkiler düzenli olarak gözden geçirilmektedir.

• Virüs koruma sistemleri ve güvenlik duvarlarını içeren yazılımlar ve donanımlar kurulmaktadır.

• Kişisel verilerin toplandığı uygulamalardaki güvenlik açıklarını saptamak için düzenli olarak güvenlik taramalarından geçirilmektedir.

• Çalışanlar, tarafından işin gereği olarak öğrenilen kişisel verilerin 6698 sayılı Kanun hükümlerine aykırı olarak başkasına açıklanamayacağı ve işleme amacı dışında kullanılamayacağı ve bu yükümlülüğün görevden ayrılmalarından sonra da devam edeceği konusunda bilgilendirilmekte ve bu doğrultuda kendilerinden gerekli taahhütler alınmaktadır.

• ÖZEL ANGORA DİL, iş ilişkisinde olduğu alt işveren ve tedarikçileri ile akdedilen sözleşmelere (gizlilik sözleşmesi); gerekli güvenlik tedbirlerinin alınacağına ve kendi kuruluşlarında bu tedbirlere uyulmasının sağlanacağına ilişkin hükümler eklenmektedir.

• Kişisel verilerin güvenli bir biçimde saklanmasını sağlamak için hukuka uygun bir biçimde yedekleme programları kullanılmaktadır.

• Kişisel verilerin bulunduğu veri depolama alanlarına erişimler loglanarak uygunsuz erişimler veya erişim denemeleri ilgililere anlık olarak iletilmektedir.

8. Veri Sahibinin Hakları ve Başvuru Süreci

ÖZEL ANGORA DİL ‘in işbu Politikasında belirtilen amaçlar ile kişisel verilerin işlenme yöntemleri kapsamında şirketle paylaşılan kişisel veriler hakkında 6698 sayılı Kanun’un 11 inci maddesine göre sahip olunan haklar aşağıda sayılmaktadır:

• Kişisel veri işlenip işlenmediğini öğrenme,

• Kişisel verileri işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,

• Kişisel verilerin işlenme amacını ve verilerin amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,

• Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerin aktarıldığını üçüncü kişileri bilme,

• Kişisel verilerin eksik veya yanlış̧ işlenmiş̧ olması hâlinde düzeltilmesini isteme,

• 6698 sayılı Kanunda öngörülen şartlar çerçevesinde kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme,

• İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,

• Kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğranılması hâlinde zararın giderilmesini talep etme, haklarına sahiptir.

Yukarıda sayılan hakları kullanmak için www.angoradil.com  web sitelerimizde yer alan “Başvuru Formunu” ve bu formda belirtilen yöntemleri kullanarak şirketimizle irtibata geçilebilir.

Kişisel veri sahibinin, yukarıda yer alan başvuruya uygun olarak iletilen talepleri ÖZEL ANGORA DİL tarafından talebin niteliğine göre en geç otuz gün içinde ücretsiz olarak sonuçlandıracaktır.

9. Verilerin Saklama Süreleri ve İmha Yöntemi

ÖZEL ANGORA DİL , ilgili kanunlarda, mevzuatta ve “Kişisel Verileri Saklama Ve İmha Politikası”nda öngörülen süreler kadar kişisel verileri saklamaktadır. Kişisel verilerin ne kadar süreyle saklanacağına ilişkin mevzuatta bir süre öngörülmemişse, ÖZEL ANGORA DİL  tarafından yürütülen faaliyet ve  uygulamalar ile ÖZEL ANGORA DİL ‘in ticari yaşamının gerektirdiği teamüllere göre veriler saklanmakta ve bilahare silinmekte, yok edilmekte veya anonim hale getirilmektedir. Bununla birlikte kişisel verilerin işleme amacı sona ermiş olmasına rağmen; verilerin olası hukuki uyuşmazlıklarda delil teşkil etmesi, kişisel veriye bağlı ilgili hakkın ileri sürülebilmesi veya savunmanın tesis edilmesi amacıyla saklanabilmektedir. Bu gibi durumlarda dahi saklanan kişisel verilere başka  amaçlarla erişilememekte, sadece ilgili hukuki uyuşmazlıklarda kullanılmak amacıyla verilere erişim sağlanmaktadır. Her halükârda bahse konu süre sonunda kişisel veriler, Kişisel Verileri Saklama Ve İmha Politikası”nda belirtilen teknik yöntemlerden şirketin iş süreçleri ve faaliyetlerine en uygun olan bir veya birkaçı, kullanılarak yerine getirilmektedir. Kamera izleme ile ilgili tutulan kayıtlar 30 günde bir silinmektedir.

10. Verisi İşlenen Kişi Grubu ve Veri Kategorileri

ÖZEL ANGORA DİL  tarafından işbu Politika kapsamında aşağıda sıralanan kişilerin verileri işlenmektedir.

Bunlar şirket çalışanları, iş başvuru sahipleri, stajyerler, tedarikçiler, tedarikçi çalışanları, alt

işverenler, alt işveren çalışanları, öğrenciler/kursiyerler, öğrenci verilileri/vasileri, üçüncü

kişiler ve ziyaretçiler gibi gerçek kişilerdir.

ÖZEL ANGORA DİL , 4857 sayılı İş Kanunu’na göre, bir iş sözleşmesine dayanarak çalışanlarıyla ilgili olarak işçi-işveren iş ilişkileri üzerinden kişisel verileri elde edilen kişilerin; kimlik, iletişim, aile ve yakınlık, adli sicil, görsel ve işitsel, eğitim, finans, özlük, sağlık verilerini işlemektedir.

Hizmet tedariki maksadıyla tedarikçi sözleşmesi imzalanan tedarikçilerin istihdam ettiği çalışanlarının; kimlik, iletişim, adli sicil, görsel, finans, özlük ve sağlık bilgilerini, tedarikçilerin; kimlik,  iletişim, görsel, imza ve finans bilgilerini, 3308 sayılı Mesleki Eğitim Kanunu kapsamında staj yapan gerçek kişilerin; kimlik, iletişim, adli sicil, görsel, finans, özlük ve sağlık bilgilerini, herhangi bir yolla iş başvurusunda bulunmuş ya da özgeçmiş ve ilgili bilgilerini şirketimizin incelemesine açmış olan çalışan adaylarının; kimlik, iletişim, eğitim, lokasyon bilgilerini, iş bu Politika kapsamına girmeyen aile bireyleri, yÖZEL ANGORA DİL lar ve eski çalışanlar gibi üçüncü kişilerin; kimlik bilgilerini, şirketin sahip olduğu fiziki yerleşkelere çeşitli amaçlarla girmiş olan ziyaretçi konumundaki gerçek kişilerin; kimlik ve görsel bilgilerini, ticari ilişki içerisinde olduğu müşterilerin; kimlik, iletişim ve finans bilgilerini, ÖZEL ANGORA DİL ‘in ana faaliyet konusu olan eğitim faaliyetleri kapsamında kursiyer-öğrenci olarak başvuruda bulunan kişilerin kimlik, iletişim, aile ve yakınlık, mesleki deneyim, imza, sağlık, görsel ve işitsel verileri ile öğrenci verileri/vasileri’nin kimlik ve iletişim verileri işlenmektedir.

11. Kişisel Verilerin Aktarılması

ÖZEL ANGORA DİL , 6698 sayılı Kanun’un 8 ve 9 uncu maddelerine uygun olarak işbu Politika ile yönetilen veri sahiplerinin kişisel verilerini aşağıda sıralanan kişi kategorilerine aktarılabilir:

• ÖZEL ANGORA DİL ‘in üst düzey yetkililerine,

• ÖZEL ANGORA DİL ‘in yetkililerine,

• Hukuken yetkili kişi, kurum ve kuruluşlarına

• Hukuken yetkili özel hukuk kişilerine

ÖZEL ANGORA DİL, bu politika kapsamında işlediği kişisel verileri yurtdışına aktarmamaktadır.

Kişisel verilerin işlenmesi ve korunması konusunda yürürlükte bulunan ilgili yasal düzenlemeler öncelikle uygulanmaktadır. Yürürlükte bulunan mevzuat ve Politika arasında uyumsuzluk bulunması durumunda ÖZEL ANGORA DİL  yürürlükteki mevzuatın uygulama alanı bulacağını kabul etmektedir.

İşbu Politikada yeni yasal düzenlemeler ve şirket politikası doğrultusunda değişiklik veya güncellemeler yapabilir. Tüm bu değişiklik ve güncellemeleri yansıtan yeni politika metni ilgili kişilere web sitesi üzerinden duyurulur.

www.angoradil.com  web sayfalarında çevrimiçi ziyaretçilerin site kullanım

alışkanlıklarını takip etmeyi hedefleyen cookie (çerez) kullanılmaktadır.

12. Bina ve Tesislerde Kamera İzleme Faaliyetleri

ÖZEL ANGORA DİL  kamera izleme faaliyetleri, Özel Güvenlik Hizmetlerine Dair Kanun ve ilgili mevzuat,

6698 sayılı Kanun ve “TURASAN EĞİTİM HİZMETLERİ YAYINCILIK UZAKTAN EĞİTİM ÖĞRETİM SANAYİ TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ” Kamera İzleme Politikası”nda sayılan kişisel veri işleme şartlarına uygun olarak sürdürülmektedir. Kamera izleme faaliyeti, işyerinin güvenliği ve diğer kişilerin sağlık ve güvenliğini sağlamak amacıyla yapılmaktadır. ÖZEL ANGORA DİL  tarafından yürütülen kamera ile izleme faaliyetleri konusunda veri sahipleri 6698 sayılı Kanun’un 10 uncu maddesine uygun olarak aydınlatılmaktadır. Kamera kayıtları yetkili kişi, kurum ya da kuruluşlar dışından kimseyle paylaşılmamaktadır.

13. Yürürlük

TURASAN  EĞİTİM HİZMETLERİ YAYINCILIK UZAKTAN EĞİTİM ÖĞRETİM SANAYİ TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ ve bünyesinde bulunan ÖZEL ANGORA DİL YABANCI DİL KURSU tarafından uygulanacak olan iş bu Politika 01 NİSAN2022 tarihinde yürürlüğe girecektir.

Anasayfa
Üye Girişi Yap
Sepetim (0)
Kitaplar
Paragraflar
Blog
İletişim